Sklep internetowy www.walizki.net, prowadzony jest przez:

K&B
04-163 Warszawa
ul. Ostrobramska 80/71
biuro@walizki.net

Obsługa klienta: 515 081 575

Regulamin 

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.    Dostawy realizowane są tylko na terenie Polski lub

3.    Zamówienia od  Klientów są przyjmowane przez stronę www.walizki.net

4.    W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje:

·      wyboru zamawianych towarów;

·      wskazuje adres dostawy;

·      wybiera rodzaj dostawy;

·      dokonuje wyboru rodzaju płatności;

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) oraz braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie drogą mailową bądź telefonicznie. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za towar i podjął decyzję o całkowitym anulowaniu zamówienia, Sklep w ciągu 4 dni roboczych dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazane konto przez Klienta. Jeżeli Klient podejmie decyzję o częściowej realizacji zamówienia wówczas zostanie zwrócona mu kwota odpowiadająca wartości pozycji które zostaną usunięte z zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiany fakturę lub paragon. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 Ceny towarów

1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 Czas realizacji zamówienia

1.    Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost lub jeżeli gabaryt na to pozwala do paczkomatu na adres wskazany przez Klienta.

2.    Czas realizacji dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy i płatności.

 

Sposoby i czas dostawy w Polsce:

 Firma kurierska DPD lub Inpost lub Inpost Paczkomat

·      Po złożeniu, opłaceniu i zaksięgowania płatności zamówienia wysyłka nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

·      Termin dostawy uzależniony jest od pracy firm kurierskich na które nie mamy wpływu jako Nadawca.

 

 Formy płatności

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

·      Przelew elektroniczny on-line za pośrednictwem udostępnionych na stronie narzędzi.

 Reklamacje

1.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję producenta.

2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

·      wad fabrycznych,

·      uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

·      niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

·      W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką poczt/wą lub kurierską na adres magazynu sklepu: K&B 04-163 Warszawa ul. Ostrobramska 80/71

·      Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z powodem składanej reklamacji.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@walizki.net   lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·      imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

·      datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

·      przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·      wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie towar do wyboru. Zwrot kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i rezygnacji z wymiany towaru na wolny od wad przez Klienta na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

1.    W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2.    Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@walizki.net  Przesyłkę należy nadać na adres K&B 04-163 Warszawa ul. Ostrobramska 80/71.

3.    Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4.    Zwracane towary muszą być kompletne i nie nosić śladów użytkowania.

5.    Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

6.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

·      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

·      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

·      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

·      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·      zawartej w drodze aukcji publicznej;

·      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

·      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Dane osobowe

1.    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.    Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

4.    Powierzone nam dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w szczególności w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień.

 

Postanowienia końcowe

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą K&B. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez udostępnieni klientowi faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

3.    Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta na adres: biuro@walizki.net telefonicznie oraz drogą pocztową.

4.    Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.

5.    W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

6.    Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży

7.    Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023r.