Płatności

Bezpieczne płatności z
PayU

Nota prawna

Znak handlowy K&B oraz wszystkie prezentowane na stronie zdjęcia i prezentacje produktów są własnością firmy K&B Piotr Mołotkiewicz.
Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela wiąże się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.walizki.net obowiązujący

  od 25.12.2014 r.

 

 

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.walizki.net  

2.Dane firmy prowadzącej działalność pod w/w adresem:

K&B Piotr Mołotkiewicz
ul. Ostrobramska 80, m. 71, 04-163 Warszawa
NIP: 521 190 88 51

Wpisana do CEIDG

3.Dane kontaktowe:

a)  adres e-mail sklep@walizki.net

b)  telefon 515-081-575  (opłata wg stawki operatora), czynny: poniedziałek - piątek : 10:00 - 16:00

c) adres korespondencyjny K&B Piotr Mołotkiewicz ul. Ostrobramska 80, m. 71, 04-163 Warszawa

4. Sprzedawca świadczy usługę sprzedaży drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a pozostającymi w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa polskiego.

5. Kupujący jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami które określa niniejszy regulamin.

6. W kwestach nieuregulowanych poniższymi zapisami zastosowanie mają przepisy:

a)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b)   ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz.827 ze zm.),
c)   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204),
d)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.)

7. Słownik podstawowych pojęć:

a) Usługodawca/Sprzedawca - Firma K&B Piotr Mołotkiewicz

b)  Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 
c)  Klient/Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

d) Produkt/Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą,

e) Umowa sprzedaży - umowa zawierana między Konsumentem a  Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego,

f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

g)  Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym,

h)  Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,

i)  Formularz zamówienia - formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie,

   

8. Sprzedawca poprzez sklep internetowy oferuje następujące usługi:

a) Sprzedaż towaru za pomocą formularza zamówienia

b)  Utrzymanie i prowadzeni konta zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych  osobowych,

Usługa dotycząca złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić zakup klikając na ikonę "Dodaj do koszyka".

2. Następnie system wyświetla zawartość koszyka, w którym możemy usunąć produkt klikając na ikonę "X", lub kontynuować zakupy klikając na ikonę "Kontynuuj zakupy".

3. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru sposobu dostawy i formy płatności, wpisujemy kod rabatowy, jeżeli takowy posiadamy, oraz w okienku ?Uwagi? wpisujemy nasze uwagi dotyczące zamówienia. Następnie należy podać dane do wysyłki takie jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail.

4. Następnie należy kliknąć na ikonę "Przejdź do potwierdzenia". W celu złożenia zamówienia należy klikając na ikonę "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów". Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia a na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

 

Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia oraz po uzyskaniu dostępu do Konta. Modyfikacja danych po zalogowaniu się do Konto w Sklepu, odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę "Moje Konto", gdzie jest możliwość zmiany danych adresowych do wysyłki, zmiana adresu e-mail oraz zmiana hasła do Konta.

 

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna można złożyć w następujący sposób:

a)  na adres e-mail: sklep@walizki.net
b)  listownie: na adres przedsiębiorstwa.

2. W zawiadomieniu prosimy podać następujące informację:

a)  imię i nazwisko,
b)  adres e-mail,
c)  datę oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
d)  wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego www.walizki.net

2. Sprzedający oświadcza iż wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy i wartości towaru. Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany podczas procedury składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wraz z wyszczególnieniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

Termin i sposób płatności za towar

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

a)  zapłata gotówką przy odbiorze towaru, tkzw za pobraniem.
b)  przelew na rachunek bankowy, 03 1140 2004 0000 3702 7451 3070 w tytule przelewu proszę o podanie nr zamówienia. Wysyłka towaru następuję po potwierdzeniu wpłynięcia płatności na konto K&B. Jeżeli przelew nie będzie wykonany przez Kupującego w ciągu 10 dni zamówienie zostanie anulowane.
c)  płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl Wysyłka następuje po potwierdzeniu transakcji przez operatora serwisu.

 

Sposób, Termin, Koszty dostawy

1. Zakupiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się w terminie do 10 dni (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna.

4. Dostawa produktów do 249,99 zł płatna 20 zł brutto. Od kwoty 250 zł dostawa odbywa się na koszt Sprzedającego.

Procedura reklamacyjna

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy

a)      w formie elektronicznej pod adresem sklep@walizki.net

b)      w formie pisemnej na adres przedsiębiorstwa.

        Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. numer zamówienia
  4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  Warunkiem jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć

a)      w formie elektronicznej na adres: sklep@walizki.net 

b)      pisemnie na adres: K&B Piotr Mołotkiewicz ul. Ostrobramska 80, m. 71, 04-163 Warszawa

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)  dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)  dla umowy która obejmuje wiele Towarów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Towar należy odesłana adres: K&B Piotr Mołotkiewicz ul. Ostrobramska 80, m. 71, 04-163 Warszawa

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)  w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)  w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)        Miejscy lub powiatowi Rzecznicy konsumentów, informację dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

b)       Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Ochrona Danych osobowych

1. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

2. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia.